Stenografförbundets verksamhetsberättelse 1998  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Verksamhetsberättelse 1998
för Melinska Stenografförbundet

 

Styrelsen
Systemnämnden
Märkesnämnden
Regionombud
Revisorer
Valnämnden
Styrelsens arbete
Årsmötet 1998
Medlemmar
Nya lokaler
Hemsidan
Stenografen
Stenografins dag
Medlemsnål
Kansliet
Ekonomiska frågor
Förlagsrörelsen
Kursverksamheten
Systemnämnden
Märkesnämnden
Stadstävlingen

Styrelsen

Styrelsen har bestått av följande personer, som valdes vid årsmötet:

Ordinarie ledamöter
Britt Almström ordförande
Lars Lingvall vice ordförande
Ingvar Kohlström sekreterare
Carl Johan Petersson
Ing-Britt Pettersson
Yvonne Philipsson
Gunnar Åhrberg
Suppleanter
Carin Ahlberg
Anders Fagerström
Jeanette Gruszecki
Vivien Schough

Styrelsens arbetsutskott har utgjorts av Britt Almström, Lars Lingvall, Ingvar Kohlström och Yvonne Philipsson.

Systemnämnden

Till ledamöter i systemnämnden valdes vid årsmötet:

Gun Carlsson
Göte Schenning
Christina Nyman

Märkesnämnden

Till ledamöter i märkesnämnden valdes vid årsmötet:

Britt Almström
Birgi Filppa
Kristina Grönholm

Regionombud

Regionombuden har fortsatt att fungera som kontaktpersoner runt om i landet. Under året har följande personer varit regionombud:

Blekinge-Kalmar Anders Fagerström
Gotland Kerstin Königslehner
Göteborg-Bohuslän Lilian Nilsson
Halland-Älvsborg Ulla Nolenstam Karlsson
Jämtland Maria Bogren
Kronoberg-Jönköping Barbro Stala
Malmöhus-Kristianstad Marianne Holmberg
Västra Götaland Monica Bursell
Stockholm-Södermanland Lisbeth Davidsson
Uppsala-Gävleborg Vakant
Värmland Kerstin Einarsson
Västerbotten-Norrbotten Sigrid Hägglund
Västernorrland Jeanette Sehlin
Östergötland Margret Revelid

Revisorer

Till revisorer valdes vid årsmötet:

Karin Ekdahl-Söderlund ordinarie
Esse Lövgren ordinarie
Susanne Brunner suppleant
Marianne Holmberg suppleant

Valnämnden

Till valnämnd valdes vid årsmötet:

Märtha Almshult ordinarie, sammankallande
Inga Tjerneld ordinarie
Britt Gustafsson ordinarie
Maj Lidén suppleant
Stig Djurström suppleant

Styrelsens arbete

Förbundsstyrelsen har haft sju sammanträden under året. Vid de flesta av sammanträdena har även förbundets kanslist Märtha Almshult deltagit.

De frågor som behandlats under året, liksom speciella insatser från enskilda styrelseledamöter, framgår av redovisningen för olika frågor nedan. Arbetet i styrelsen har präglats av god stämning.

Årsmötet 1998

Årsmötet hölls den 25 april. Det var förlagt till Borås och kunde därmed kombineras med Borås Melinares 60-årsjubileum.

Vid årsmötet behandlades sedvanliga årsmötesfrågor. Lars Lingvall redogjorde för arbetet med den nya stenografnålen. En motion från systemnämnden om systembeskrivningen behandlades också.

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar var 528 vid årsskiftet 1998/99, vilket är en minskning med 38.

Antalet prenumeranter, vilka huvudsakligen är bibliotek, uppgick till 25.

Nya lokaler

En stor fråga under året var att hitta nya lokaler för förbundets expedition, sedan vi blivit uppsagda från lokalerna med adressen Lilla Nygatan 4, som varit förbundets adress i över 50 år. Orsaken till uppsägningen var att hyresvärden riksdagen skulle bygga om fastigheten till lägenheter åt riksdagsledamöter.

Hela styrelsen deltog i diskussioner om olika möjligheter, som också inkluderade att inte längre ha någon lokal utan bedriva verksamhet helt per post och elektroniskt. Det alternativet, som skulle ha inneburit lägre servicenivå, var dock inte ett alternativ vi önskade oss.

Britt Almström hade i praktiken huvudansvaret för lokalfrågan, inklusive kontakterna med riksdagen, som också försökte hjälpa oss att hitta lokaler.

Britt, Lars, Ingvar och Märtha tittade på ett antal lokaler, och det var sedan Britt som hittade den lokal som vi slutligen bestämde oss för och kunde teckna kontrakt på.

Den nya lokalen ligger på Sveavägen 111, ett par kvarter norr om Odengatan, ½ trappa upp från gatuplanet. Lokalen är på drygt 40 kvadratmeter uppdelade på två rum med etagekaraktär och halvtrappa mellan. Kokvrå och vissa förvaringsutrymmen finns i lokalen. Lokalen går i äldre stil, med många dörr- och fönsterlister.

Det större rummet har inretts som expeditionslokal, medan det mindre, en halvtrappa upp, har blivit sammanträdesrum respektive förvaringsrum.

De nya lokalerna ligger mindre centralt men har visat sig vara mer praktiska, ljusa och trivsamma än de gamla lokalerna. Riksdagen har bidragit till viss möblering av lokalerna och stått för en del kostnader vid flyttningen.

I samband med bytet av lokaler har förbundet sagt upp postboxen i Gamla Stan utan att skaffa ny i närheten av de nya lokalerna. Förbundets officiella adress är alltså numera gatuadressen.

Hemsidan

Under året har ett periodvis intensivt arbete med förbundets hemsida (webbplats) på Internet pågått.

Materialet har strukturerats i ett antal avdelningar: Vad är stenografi?, Pröva på stenografi!, Stenografförbundet, Stenografföreningarna, Tidningen Stenografen, Beställ läroböcker!, Kurser i stenografi, Tävlingar och prov, Bli medlem!, Stenografins historia, Länkar, Gästbok, Översikt och Ändringar. Ett alfabetiskt register till olika sidor på webbplatsen finns också.

Utöver styrelseledamöterna har framför allt Esse Lövgren och Ulla Holm bidragit med idéer och synpunkter. Sammanhållande för arbetet har Lars Lingvall varit, och han har också skapat layouten för webbplatsen och utfört allt administrativt och praktiskt arbete med webbsidorna, medan textskrivandet fördelats bland styrelseledamöterna.

Det historiska avsnittet, som är relativt omfattande, har Ingvar Kohlström stått för, inklusive inskanning av illustrationer. Carl Johan Petersson har bidragit bl.a. med synpunkter på tekniska lösningar.

Den största avdelningen på webbplatsen är Tidningen Stenografen, och den utökas också fortlöpande. I praktiken har alla typtryckta artiklar fr.o.m. 1998 års första nummer publicerats. Tidningen finns med i Kungliga bibliotekets förteckning Svensk periodica online (http://www.kb.se/nbp/el-per.htm). Länkar till webbplatsen finns också i katalogen i det nationella bibliotekssystemet Libris samt i vissa stadsbiblioteks förteckningar.

I avsnittet Föreningarna har varje stenografförening en egen sida till sin disposition. Föreningen kan skicka in texter (och bilder) för publicering här. Uppgifter om möten kan hållas aktuella genom att föreningen successivt meddelar nya uppgifter, som snabbt kan föras in. Här finns också utrymme för initiativ från föreningarna. Stockholmsavdelningen har t.ex. en särskild sida med en kort historik för föreningen.

Hemsidan erbjuder olika möjligheter att kontakta både förbundet (expeditionen, styrelsen och tidningen) och föreningarna genom uppgifter om e-postadresser, vanliga postadresser, telefonnummer samt formulär för beställning av litteratur, anmälan till kurser m.m.

Idéer och synpunkter på hemsidan välkomnas, och det finns också möjlighet att direkt lämna sådana genom en s.k. gästbok på hemsidan. Vi vill se till att hemsidan successivt utvecklas och hela tiden är aktuell. Ändringar kan införas så fort det finns något att ändra.

Styrelsen har valt en lösning som möjliggjort låga kostnader. Förbundet har endast betalat för den reserverade adressen http://www.stenografi.nu/. Från den adressen sker vidarekoppling till adressen http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9593/, som numera har den enklare ”synonyma” adressen http://ilma.orgfree.com/~stenomelin/. Reklam på hemsidan, som förekommit i inledningsskedet, kan undvikas genom en mindre månatlig avgift.

Stenografen

Tidningen Stenografen har under året utkommit med sex nummer på 16 sidor, enligt den praxis som gäller. Till varje nummer har en av stenografföreningarna getts möjlighet att bidra med material och därmed sätta sin prägel på numret. Därutöver har vissa styrelseledamöter och övriga medlemmar bidragit med material.

Som vanligt publiceras fackartiklarna i typtryck, medan övriga artiklar återges på stenografi, skrivna av en autograf.

Britt Almström har ansvarat för kontakten med föreningarna och haft huvudansvaret för innehållet i Stenografen.

Ulla Holm har autograferat alla stenografiska artiklar utom hastighetsövningarna, som autograferats av olika stenografer för varje nummer. De har varit Britt Almström, Anna-Carin Brunnkvist, Agneta Bernström, Eva Hulterstam Ericsson, Kerstin Hedenström, Lilian Nilsson och Yvonne Philipsson.

Såväl Britt som Ulla har också skrivit flera artiklar till tidningen.

Ulla har nu avsagt sig huvudansvaret för autograferingen av artiklar, och vi passar därför på att tacka henne för hennes insatser som autograf sedan 1991.

Lars Lingvall har svarat för det praktiska arbetet med sammansättning av de olika numren, slutredigering av fackartiklar, layout, typografi och framtagande av tryckoriginal inklusive montering och överlämning till riksdagens reprocentral, där tidningen trycks.

Stenografins dag

Den 18 april var Stenografins dag. I år var den dock inte så fixerad till ett visst datum, utan föreningarna fick själva välja en egen dag från detta datum och en vecka framåt, då medlemmarna skulle prata om stenografi med utomstående och notera de reaktioner och kommentarer de fick då. Dessa skulle sedan rapporteras till förbundet.

Borås Melinare genomförde en mycket lyckad aktivitet, då man anordnade en tipstävling med frågor med anknytning till stenografi i en bokhandel i ett köpcentrum. Det gav ett stort antal kontakter.

Medlemsnål

I januari var det premiär för Melinska Stenografförbundets nya medlemsnål i form av en pin. Nålen är i hårdemalj med färgerna blått och vitt mot mässingsgult. Den hade arbetats fram under 1997. Nålen kan bäras av alla stenografer, oberoende av om man avlagt något prov för stenografmärke eller diplom.

Kansliet

Märtha Almshult har arbetat som expeditionsföreståndare och hållit expeditionen öppen tisdagar kl. 13–17 samt fredagar kl. 9–13. Biträdande på expeditionen och huvudansvarig för medlemsregistret har Inga Tjerneld varit. Under sommaren har expeditionens telefon varit kopplad till Märthas sommarställe, och genom kontakt med Inga har beställningar även sommartid kunnat expedieras.

Expeditionen flyttade från Lilla Nygatan till Sveavägen i juni. Flytten orsakade mycket extraarbete i form av nedpackning och uppackning av förbundets tillhörigheter. En positiv effekt är dock att de kunnat disponeras på bättre sätt i de nya lokalerna.

Ekonomiska frågor

Uppgiften att sköta förbundets bokföring har övertagits av Ingvar Kohlström. Förutom en kostnadsbesparing innebär det att styrelsen fått en bättre insyn i de löpande ekonomiska frågorna.

En närmare redogörelse för förbundets ekonomi framgår av den ekonomiska redovisningen. Här kan dock framhållas att den stora ökningen av årets underskott (51 tkr 1998 jämfört med 19 tkr 1997) beror på förändrade principer för periodisering av medlemsavgifter. En annan förändring, som inte är resultatpåverkande, är att kontona för mottagna gåvor, övriga inkomster och arvoden för bokföring förts till andra kontogrupper än föregående år.

Förlagsrörelsen

Under året har inga nytryckningar av läroböcker behövt ske. Kostnaderna avser således tryckning och distribution av Stenografen. Försäljningsintäkterna har under året ökat med 10 %.

Kursverksamheten

I förbundets regi har en företagsinriktad kurs genomförts i Linköping med Carin Ahlberg som lärare.

Fem korrespondenskurser har sålts. Korrespondenskursen består av tio kursbrev som ger en repetition av systemet.

Ingen av de planerade intensivkurserna har kunnat genomföras eftersom antalet anmälda deltagare varit för litet. Kurserna har annonserats i Dagens Sekreterare och i Stenografen. Fr.o.m. detta verksamhetsår annonseras kurserna även på förbundets hemsida.

Styrelsen tycker att det är mycket bekymmersamt att man inte lyckats få tillräckligt många deltagare till intensivkurserna, men hoppas att informationen på hemsidan skall locka flera deltagare till kommande kurser. Intensivkurserna har mycket stor betydelse för förbundets verksamhet

Systemnämnden

Systemnämnden har bl.a. till uppgift att yttra sig över de skrivsätt som tillämpas i tidningen Stenografen. När nu Ulla Holm lämnar uppdraget som huvudansvarig för autograferingen, som hon under flera år fullgjort på ett mycket förtjänstfull sätt, vill systemnämnden framföra sitt beklagande. Den aviserade nydaningen av autograferingen får nämnden anledning att återkomma till.

Nämnden har påbörjat arbetet med den översyn av systembeskrivningen som föregående årsmöte beslutade och räknar med att kunna avsluta arbetet under nästkommande verksamhetsår.

Märkesnämnden

Märkesnämnden har under året utarbetat provtexter för stenografproven och för stadstävlingen samt kontrollerat insända provtexter. Märkesprov har anordnats vid fyra tillfällen under året. De har resulterat i elva stålmärken, ett silvermärke och två 150-diplom.

Stadstävlingen

I årets stadstävling, som är en tävling mellan stenografföreningarna, deltog Borås Melinare, Melinska Stenografföreningen i Stockholm samt Östgöta Melinare. Tävlingen är utformad så att ju fler deltagare en förening har, desto större är chansen att vinna. Tävlingen vanns i år av Östgöta Melinare, som vann också förra året.

Britt Almström
ordförande

Ingvar Kohlström
sekreterare

Lars Lingvall
vice ordförande

Carl Johan Petersson

Ing-Britt Pettersson

Yvonne Philipsson

Gunnar Åhrberg


Se vidare Ekonomi i sammandrag för år 1998.

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting