Melinska Stenografförbundet  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
  
  
  


Melinska stenografförbundet

 

Melinska Stenografförbundet är en ideell förening med uppgift att vårda det svenska stenografisystem som skapades av Olof W. Melin och att främja undervisning i stenografi. Eftersom Melins stenografisystem i praktiken är det enda som används i Sverige fungerar förbundet som en sammanslutning för alla svenska stenografer. Förbundet bildades den 2 december 1899.
(Se 1 § i stadgarna.)

Förbundet arbetar bl.a. genom

 • att ge ut och sälja läroböcker
 • att ge ut en tidskrift som fungerar som medlemsblad
 • att verka för och anordna kurser i stenografi samt
 • att anordna tävlingar i stenografi och prov för stenografimärken.

 • (Se 2 § i stadgarna.)

  Organisation

  Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet. 7–9 §  
  Mellan årsmötena leds verksamheten av en förbundsstyrelse, med bl.a. ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. 10 § valda
  Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som kan sammanträda mellan styrelsemötena och sköta mindre frågor. 11 §
  Frågor som gäller utvecklingen av det melinska stenografisystemet sköts av en systemnämnd. 12 § valda
  För tävlingar och prov svarar en märkesnämnd. 13 § valda
  Verksamheten granskas av revisorer. 17 § valda
  Valen vid årsmötena förbereds av en valnämnd.   valda

  Kontaktpersoner

  På flera håll i landet finns kontaktpersoner. Till dessa kan man vända sig bl.a. för att få information om stenografi och stenografiutbildning.

  Lokala föreningar

  På ett antal orter i landet finns självständiga stenografföreningar. De anordnar träningskvällar, prov och andra aktiviteter.

  Medlemskap

  Hur man blir medlem i förbundet och vad det innebär framgår av sidan Bli medlem! Genom att vara medlem stöder man förbundets syfte och bidrar till stenografins fortlevnad. Man kan också engagera sig i förbundet genom att delta aktivt på olika sätt, och man kan även påverka förbundets verksamhet genom att skriva motioner till årsmötet.

  Expedition

  Förbundet har en expedition som är bemannad fredagar kl 09.00 - 13.00. Övriga tider kan man nå förbundet genom telefonsvarare, fax och e-post – se uppgifter på innehållssidan

  Du som är intresserad av stenografi kan alltid vända till expeditionen med frågor om stenografi och stenografiutbildning. Du kan få informationsmaterial om stenografi gratis.

  Stadgar

  För detaljerade uppgifter om hur förbundets verksamhet regleras hänvisas till stadgarna.

  Kort årsmöteshistorik

  2007 i Oskarshamn
  2006 i Stockholm
  2005 i Stockholm


     

   

   
    Överst på sidan  
  Backa Till nästa sida
  Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
  Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
  Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
  Till innehållssidan
   

  Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

   
  Free Web Hosting