Stadgar för Melinska Stenografförbundet  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu


 

Stadgar

för Melinska Stenografförbundet

Förbundet stiftat den 2 december 1899.
Stadgarna senast ändrade vid ordinarie årsmöte 2004.

  Innehållsförteckning
Allmänna bestämmelser, 1–2 §§
Organisation, 3 §
Medlemskap, 4 §
Medlemsavgift, 5 §
Verksamhetsår, 6 §
Årsmötet, 7–9 §§
Förbundsstyrelsen, 10 §
Arbetsutskottet, 11 §
Systemnämnden, 12 §
Märkesnämnden, 13 §
Den ekonomiska förvaltningen, 14–18 §§

^

Allmänna bestämmelser

Uppgift

1 §

Melinska Stenografförbundet är en ideell förening med uppgift att vårda och utveckla det av Olof W Melin skapade stenografisystemet och att främja undervisningen i stenografi.

2 §

Förbundet fullgör sin uppgift bl.a. genom
att utge läroböcker,
att utge en tidskrift, som utgör medlemsblad,
att verka för en ändamålsenlig lärarutbildning och en god undervisning i stenografi,
att stödja förenings- och träningsverksamhet,
att anordna tävlingar i stenografi och prov för stenografmärken,
att främja stenografisk forskning samt
att upprätthålla internationella kontakter.
^

Organisation

3 §

Förbundets verksamhet utövas genom följande organ:
 • årsmötet
 • förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott
 • märkesnämnden
 • ^

  Medlemskap

  4 §

  Enskild person kan bli medlem i förbundet. Stenografiförening kan anslutas till förbundet. Medlemskap och anslutning beslutas av förbundsstyrelsen.

  Till hedersledamot kan årsmötet efter yttrande av förbundsstyrelsen kalla den som nedlagt ett intresserat arbete för Melins stenografi.

  Medlem som motarbetar eller skadar Melinska Stenografförbundet kan uteslutas.

  För att ett beslut härom skall bli gällande fordras att medlemmen och styrelsen i den förening som vederbörande tillhör innan beslutet fattas har beretts tillfälle att yttra sig. Beslutet skall fattas med minst två tredjedels majoritet av förbundsstyrelsen.
  ^

  Medlemsavgift

  5 §

  För medlemskapet i förbundet erlägger enskilda personer en årsavgift som gäller tiden den 1 januari-31 december. Hedersledamöter är befriade från avgift.

  Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.


  En medlem som inte senast den 1 april har erlagt avgiften för det innevarande året anses ha utträtt ur förbundet.
  ^

  Verksamhetsår

  6 §

  Förbundets verksamhetsår omfattar kalenderår.
  ^

  Årsmötet

  7 §

  Årsmöte hålls i mars/april. Kallelse till årsmöte med föredragningslista tillställs medlem senast tre veckor före mötet.

  Extra årsmöte hålls då förbundsstyrelsen finner det erforderligt eller då förbundets revisorer gemensamt så påkallar.

  8 §

  Ansluten stenografiförening har rätt att utse ett ombud till årsmötet för varje påbörjat 50-tal medlemmar. Ombud skall vara förbundsmedlem.

  9 §

  Varje medlem har vid årsmötet en röst. Ett föreningsombud har i denna egenskap ytterligare en röst. En frånvarande medlem kan utöva sin rösträtt genom fullmakt ställd till en annan medlem. Ingen får vid årsmötet avge fler än två röster.

  Annan än medlem får närvara och yttra sig endast efter medgivande av årsmötet.

  Enskilda medlemmar och anslutna föreningar har rätt att genom motioner till årsmötet väcka förslag i frågor inom ramen för förbundets verksamhet. En motion till ordinarie årsmöte skall vara förbundet till handa senast den 1 februari.

  Vid årsmötet fattas ej beslut i andra ärenden än de som upptagits på föredragningslistan. Under mötet väckta förslag och frågor kan dock upptas till överläggning om mötet så beslutar.

  Beslut vid årsmöte fattas med enkel röstövervikt utom i följande fall, då en majoritet av två tredjedelar av de avgivna rösterna erfordras:
 • ändring av förbundets stadgar
 • ändring av det melinska systemets grunder
 • uteslutning av medlem
 • förbundets upplösning


 • För förbundets upplösning krävs dessutom beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

  Omröstning sker öppet utom vid personval när valet står mellan flera kandidater, då omröstning skall ske slutet. Vid lika röstetal gäller den mening som årsmötets ordförande biträder, utom vid val och sluten omröstning, då lottning skall företas.

  Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
 • Årsmötets behöriga utlysande
 • Upprop av röstberättigade
 • Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare vid årsmötet
 • Val av protokollsjusterare och röstkontrollanter
 • Val av ledamöter i ev. utskott
 • Förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser
 • Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 • Fastställande av inkomst- och utgiftsstat
 • Fastställande av arvoden
 • Fastställande av medlemsavgift för det kommande året.
 • Val av förbundets ordförande eller vice ordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av suppleanter för styrelseledamöter
 • Val av ledamöter i märkesnämnden
 • Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 • Val av tre ledamöter i valnämnden och två suppleanter
 • Förslag som har väckts av förbundsstyrelsen och märkesnämnden
 • Avgivna motioner


 • Protokoll som upptar yrkanden och beslut vid årsmötet skall föras och vara justerat senast sex veckor efter mötet.
  ^

  Förbundsstyrelsen

  10 §

  Förbundsstyrelsen består av förbundets ordförande, vice ordförande och ytterligare tre-sju ledamöter. För ledamöterna skall finnas minst tre och högst fem suppleanter.

  Förbundsstyrelsen väljs växelvis på två år, så att ordföranden och halva antalet ledamöter väljs det ena året och vice ordföranden och övriga ledamöter det andra. För suppleanterna gäller motsvarande valordning.

  Förbundsstyrelsen utser inom sig arbetsutskott.

  Förbundsstyrelsen utser inom eller utom sig sekreterare, kassaförvaltare, förlagsman och ev. övriga funktionärer.

  Det åligger förbundsstyrelsen
  att handha ledningen av förbundets verksamhet,
  att verkställa årsmötets beslut,
  att förvalta förbundets tillgångar,
  att utarbeta verksamhetsberättelse,
  att upprätta förslag till utgifts- och inkomststat,
  att ombesörja utgivandet av förbundets tidskrift,
  att planera och verkställa förbundets läromedelsutgivning,
  att ha överinseende över skrivsätten i förbundets tidskrift och i av förbundet utgiven litteratur,
  att verka för spridandet av Melins stenografi,
  att bevilja medlemskap,
  att främja undervisningen i stenografi,
  att följa och stödja förenings- och träningsverksamhet,
  att främja stenografisk forskning,
  att yttra sig över motioner till årsmötet samt
  att upprätthålla förbundets internationella kontakter.


  Förslag som avser bestämmelserna för förbundets stenografmärken och tävlingar skall hänskjutas till märkesnämnden för yttrande.

  Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst tre gånger per år. Vid sammanträde skall föras protokoll, som även tillställs suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

  Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande och deltar i besluten.
  ^

  Arbetsutskottet

  11 §

  Arbetsutskottet består av tre eller fyra ledamöter.

  Om en utskottsledamot avgår under pågående mandatperiod, skall förbundsstyrelsen utse ersättare.

  I arbetsutskottet skall ingå förbundsstyrelsens ordförande eller vice ordförande, som tillika skall vara arbetsutskottets ordförande.

  Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid sammanträde skall föras protokoll, som tillställs förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

  Det åligger arbetsutskottet

  att förbereda ärenden som skall föreläggas förbundsstyrelsen,

  att följa upp förbundsstyrelsens beslut och biträda vid handläggningen av dessa och

  att biträda vid handläggningen av förbundets löpande ärenden.
  ^

  Märkesnämnden

  12 §

  Märkesnämnden skall utvälja eller godkänna texter till prov för förbundets stenografmärken och hastighetstävlingar samt bedöma proven och tävlingsutskrifterna enligt fordringar som fastställts av förbundsstyrelsen.

  Märkesnämnden består av minst tre ledamöter. Nämnden utser inom sig ordförande.

  Över granskade märkesprov förs genom märkesnämndens försorg liggare, vari redovisas såväl godkända som icke godkända prov samt utdelade diplom och märken.
  ^

  Den ekonomiska förvaltningen

  13 §

  Över förlagsrörelsen och förbundets inkomster och utgifter i övrigt skall föras räkenskaper och upprättas bokslut, som skall tillhandahållas revisorerna senast den 15 februari.

  Förbundsstyrelsen bör vid den ekonomiska förvaltningen sörja för kapitalbildning för framtida behov. Av det årliga nettoöverskottet skall minst 10 procent avsättas till en reservfond, till dess denna uppgår till 30 000 kronor. Härefter beslutar årsmötet om medel skall avsättas till fonden. Reservfondens medel får tas i bruk endast efter beslut av årsmötet.

  14 §

  Arvode för utarbetande av lärobok och annan undervisningsmateriel fastställs av förbundsstyrelsen.

  Arvode för det redaktionella arbetet med förbundets tidskrift samt arvoden till dem som bidrar med material till tidskriften fastställs av förbundsstyrelsen.

  15 §

  Resekostnadsersättning för resor i förbundets ärenden utgår efter förbundsstyrelsens beslut till valda funktionärer med belopp som motsvarar kostnaden för resa med billigaste färdmedel eller med järnväg i andra klass. Även till andra kan efter förbundsstyrelsens beslut ersättning utgå.

  16 §

  Förbundets revisorer skall efter företagen granskning före februari månads utgång avge revisionsberättelse.

  17 §

  Om förbundet upplöses, skall dess tillgångar, inberäknat förlagsrättigheter, överlämnas till annan organisation, som därefter kommer att verka för Melins stenografi.

   

   
    Överst på sidan  
  Backa Till nästa sida
  | Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
  | Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
  | Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
  Till innehållssidan

  Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

  Free Web Hosting