Stenografförbundets ekonomi i sammandrag 1998  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Ekonomi i sammandrag för år 1998

Resultaträkning

Intäkter
Medlemsavgifter 54 600
Förlagsrörelsen 93 568
Kursverksamheten 30 898
Övrigt   16 777
Summa intäkter 195 843
Kostnader
Förlagsrörelsen 40 451
Kursverksamheten 39 701
Löner och sociala avgifter 72 098
Sammanträden 6 115
Resor och traktamenten 18 335
Lokaler och kontorskostnader 60 141
Propaganda   10 273
Summa kostnader 247 114
Årets förlust 51 271

Balansräkning per den 31 dec 1998

Tillgångar
Kassa 80
Postgiro och bankkonton 190 557
Interimsfordringar 43 606
Lager – läroböcker och inventarier     3 001
Summa tillgångar 237 244
Skulder och eget kapital
Skulder
Interimsskulder 7 690
Arbetsgivaravgifter och skatter   10 400
Summa skulder 18 090
Eget kapital
Kapital 209 203
Reservfond 30 000
Övriga fonder 50 353
Balanserat resultat –19 131
Årets förlust –51 271
Summa eget kapital 219 154
Summa skulder och eget kapital 237 244


Se även Verksamhetsberättelse för år 1998.

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting