Stenografförbundets verksamhetsberättelse 1999  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Verksamhetsberättelse 1999
för Melinska Stenografförbundet

 

Styrelsen, valda
Systemnämnden, valda
Märkesnämnden, valda
Regionombud
Revisorer, valda
Valnämnden, valda
Styrelsens arbete
Årsmötet 1999
Medlemmar
Hemsidan
Stenografen
Kansliet
Ekonomiska frågor
Förlagsrörelsen
Varumärket
Kursverksamheten
Ämnet Anteckningsstenografi
Systemnämndens arbete
Märkesnämndens arbete
Stadstävlingen

Styrelsen

Styrelsen har bestått av följande personer, som valdes vid årsmötet:

Ordinarie ledamöter
Britt Almström ordförande
Lars Lingvall vice ordförande
Vivien Schough sekreterare
Ingvar Kohlström kassör
Carl Johan Petersson
Yvonne Philipsson
Gunnar Åhrberg
Suppleanter
Carin Ahlberg
Jeanette Gruszecki
Gunilla Gröndahl
Ing-Britt Pettersson

Styrelsens arbetsutskott har utgjorts av Britt Almström, Lars Lingvall, Ingvar Kohlström och Vivien Schough.

Systemnämnden

Till ledamöter i systemnämnden valdes vid årsmötet:

Gun Carlsson
Göte Schenning
Christina Nyman

Märkesnämnden

Till ledamöter i märkesnämnden valdes vid årsmötet:

Britt Almström
Lisbeth Davidsson
Kristina Grönholm

Regionombud

Regionombuden har fortsatt att fungera som kontaktpersoner runt om i landet. Vid årsskiftet var följande personer regionombud:

Blekinge-Kalmar Anders Fagerström
Gotland Kerstin Königslehner
Göteborg-Bohuslän Lilian Nilsson
Halland-Älvsborg Ulla Nolenstam Karlsson
Jämtland Maria Bogren
Kronoberg-Jönköping Barbro Stala
Malmöhus-Kristianstad Marianne Holmberg
Västra Götaland Monica Bursell
Stockholm-Södermanland Lisbeth Davidsson
Uppsala-Gävleborg Carl Johan Petersson
Värmland Kerstin Einarsson
Västerbotten-Norrbotten Sigrid Hägglund
Västernorrland Jeanette Sehlin
Östergötland Margret Revelid

Revisorer

Till revisorer valdes vid årsmötet:

Birgi Filppa ordinarie
Esse Lövgren ordinarie
Susanne Brunner suppleant
Marianne Holmberg suppleant

Valnämnden

Till valnämnd valdes vid årsmötet:

Märtha Almshult ordinarie, sammankallande
Anders Fagerström ordinarie
Inga Tjerneld ordinarie
Stig Djurström suppleant
Maj Lidén suppleant

Styrelsens arbete

Förbundsstyrelsen har haft sex sammanträden under året. Vid de flesta sammanträdena har även förbundets kanslist Märtha Almshult deltagit.

De frågor som behandlats under året, liksom speciella insatser från enskilda styrelseledamöter, framgår av redovisningen för olika frågor nedan.

Årsmötet 1999

Årsmötet hölls den 17 april. Det var förlagt till Medborgarskolan i Stockholm. Vid årsmötet behandlades sedvanliga årsmötesfrågor.

Förbundets 100-årsjubileum firades i samband med årsmötet. Ett speciellt jubileumsinslag innehöll bl.a. en illustrerad kavalkad av händelser från de gångna åren, inledd med en grammofoninspelning med överste Olof W. Melin. Lars Lingvall redogjorde för fyndiga förkortningar i äldre läroböcker och visade också några som han själv använder.

Jubileumsfesten hölls i van der Nootska Palatset, S:t Paulsgatan 21, Stockholm. Ett 30-tal deltagare från hela landet deltog i festen. I samband med festligheterna mottog förbundet gåvor av flera föreningar och även av Melinstiftelsen.

Ett lotteri med många attraktiva vinster, skänkta från olika företag, anordnades.

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 511, vilket innebär en nettominskning med 17 personer. Under året har dock 57 nya medlemmar tillkommit, vilket är glädjande.

Antalet prenumeranter, huvudsakligen bibliotek, uppgick vid årsskiftet till 25.

Hemsidan

Lars Lingvall ansvarar för förbundets webbplats (hemsida), med adressen www.stenografi.nu.

Under året har antalet sidor på webbplatsen ökat från ca 90 till ca 170. Det som framför allt tillkommit är avsnittet Pröva på! – där man kan lära sig vissa grunder i Melins stenografi, bl.a. med hjälp av rörliga bilder – artiklar från Stenografen samt sidor om debattstenografi och talspråksredigering, med fotografier från riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige i Stockholm. Antalet bilder har ökat från ca 70 till ca 190.

En ny funktion gör det möjligt att söka på samtliga ord som finns på webbplatsens sidor.

Webbsidorna har uppdaterats vid 93 tillfällen. Arbetet med uppdateringarna har tagit drygt 250 timmar. Därutöver har besöksstatistik samlats in och anmälningar till sökmotorer gjorts.

Sidor på webbplatsen kan nås genom sökning hos ett flertal sökmotorer, både svenska och utländska, t.ex. AltaVista och Spray. Dessutom finns webbplatsen med på ämnessidor hos flera sökmotorer samt hos Kungliga biblioteket (periodicaförteckning) och ett antal bibliotek.

Antalet besökare till webbplatsen har ökat från ca 40 per vecka i början av året till ca 130 per vecka i slutet av året. Antalet sidor som besöks har ökat från ca 200 per vecka till ca 500.

Toppnoteringen inföll vecka 42, med 224 besökare som läste totalt 1 487 sidor under sammanlagt drygt 33 timmar. Det berodde på en notis om webbplatsen i tidskriften Ny Teknik.

Under hela året har mer än 3 500 besökare surfat till förbundets webbplats, och de har tittat på drygt 22 000 sidor under ca 325 timmar totalt.

Stenografen

Tidningen Stenografen har under året utkommit med sex nummer på 16 sidor, enligt gällande praxis. Till varje nummer har en av stenografföreningarna getts möjlighet att bidra med material och därmed sätta sin prägel på numret. Därutöver har vissa styrelseledamöter och övriga medlemmar bidragit med material.

Britt Almström har ansvarat för kontakten med föreningarna och haft huvudansvaret för innehållet i tidningen. Lars Lingvall har svarat för det praktiska arbetet, med slutredigering, layout och tryckoriginal. Från halvårsskiftet har Carl Johan Petersson ingått i redaktionen.

Som vanligt publiceras fackartiklarna i typtryck, medan övriga artiklar återges på stenografi, skrivna av en autograf.

Nytt för året har varit att olika personer har autograferat artiklarna i tidskriften. Autografer har varit Britt Almström, Gunilla Gröndahl, Ulla Holm, Yvonne Philipsson, Irma Sköldvall och Göthe Schenning.

Ny ansvarig utgivare är Yvonne Philipsson.

Kansliet

Märtha Almshult har arbetat som expeditionsföreståndare och hållit expeditionen öppen tisdagar kl. 13–17 samt fredagar kl. 9–13. Biträdande på expeditionen och huvudansvarig för medlemsregistret har Inga Tjerneld varit.

Under sommaren har expeditionens telefon varit kopplad till Märthas sommarställe, och genom kontakt med Inga har beställningar kunnat expedieras även sommartid.

Förbundets e-post har i huvudsak Lars Lingvall svarat för.

Ekonomiska frågor

Uppgiften att sköta förbundets bokföring innehas av Ingvar Kohlström. En närmare redogörelse för förbundets ekonomi framgår av den ekonomiska redovisningen.

Förlagsrörelsen

Nordiska Bokhandeln har sagt upp avtalet om distribution av våra läroböcker, vilket innebär att all försäljning numera sker direkt från förbundet.

Förbundet samarbetar med Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (FSL), som ger ut en tryckt katalog och även har en sökbar katalog på Internet, med adressen www.fsl.se. I producentförteckningen och katalogen finns länkar till förbundets webbplats och även direktlänkar för de olika läroböckerna.

Det är huvudsakligen tre titlar som våra kunder frågar efter: Stenografi 12 lektioner, Stenografi snabbt och lätt samt Stenografi 32 övningar. Försäljningsintäkterna har minskat något.

Stenografmärket Varumärket

Stenografmärket som en gång skapades av Carl Milles – örnen med lagerkrans kring – har i 50 år varit s.k. registrerat varumärke för förbundet, att användas bl.a. på våra läroböcker. Under 1999 gick tiden för skydd av varumärket ut, och vi har därför hos Patent- och registreringsverket förlängt tiden ytterligare en period, som numera är tio år.

Kursverksamheten

Under hösten ökade glädjande nog intresset för kurser. Två nybörjarkurser och en intensivkurs har genomförts, och ytterligare personer är intresserade av kommande kurser. Britt Almström har ansvarat för uppläggningen och genomförandet av kurserna, som har hållits i förbundets lokaler. Några korrespondenskurser har också sålts.

Dessutom har en nybörjarkurs hållits för studenter vid Stockholms universitet. Sju elever genomförde hela kursen och avlade godkänt diplomprov.

Ämnet Anteckningsstenografi

Skolverket har under året arbetat med revidering av programmål och kursplaner för bl.a. gymnasieskolan. På sin webbplats lade man ut ett förslag där ämnet Anteckningsstenografi inte fanns med i kursplanerna för Handels- och administrationsprogrammet (HP). Samtidigt efterlyste Skolverket synpunkter på förslaget.

Via tidningen Stenografen och vår webbplats uppmanade vi alla som var intresserade av stenografins framtid att skriva till Skolverket.

Från förbundet tillskrev vi Skolverket och framförde bl.a. synpunkten att ämnet borde finnas kvar på gymnasieskolan som nationell/valbar kurs men gärna kunde finnas inom medie- eller samhällsprogrammet i stället för inom HP.

Vi påpekade att kursen Anteckningsstenografi ”ger eleverna en fördjupning i svenska språket och lär dem att anteckna på ett effektivt sätt. Att skriva snabbt med hjälp av penna och papper kommer alltid att vara bekvämt i de flesta sammanhang. För elever med vidare studier i tankarna är också stenografifärdigheten ovärderlig.”

När Skolverkets reviderade förslag presenterades i slutet av året kunde vi med glädje konstatera att ämnet Anteckningsstenografi fanns kvar som valbar kurs och hade utökats från 40 till 50 poäng (ny minsta omfattning för en kurs). Dessutom kunde vi notera att utrymmet för individuella val hade ökats från 190 till 300 poäng.

Vi hoppas att våra samlade insatser har bidragit till den positiva utgången.

Systemnämnden

Nämnden har påbörjat arbetet med den översyn av systembeskrivningen som föregående årsmöte beslutade och räknar med att kunna avsluta arbetet under nästkommande verksamhetsår.

Märkesnämnden

Märkesprov har anordnats vid två tillfällen under året. De har resulterat i fyra stålmärken, ett bronsmärke, ett 150-diplom och ett 200-diplom. Under året har diplomprov anordnats speciellt för elever som läser anteckningsstenografi. 14 sådana diplom har utdelats.

Stadstävlingen

I årets stadstävling, som är en tävling mellan stenografföreningarna, deltog Borås Melinare, Melinska Stenografföreningen i Stockholm samt Östgöta Melinare. Tävlingen är utformad så att ju fler deltagare en förening har, desto större är chansen att vinna. Tävlingen vanns i år av Borås Melinare, som med sina 13 tävlande samlade 626 poäng. På andra plats kom Östgöta Melinare med 545 poäng.

Britt Almström
ordförande
Vivien Schough
sekreterare
Lars Lingvall
vice ordförande
Ingvar Kohlström
kassör
Carl Johan Petersson Yvonne Philipsson
Gunnar Åhrberg  


Se vidare Ekonomi i sammandrag för år 1999.

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting