Stenografförbundets ekonomi i sammandrag 1999  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Ekonomi i sammandrag för år 1999

Resultaträkning

Intäkter
Medlemsavgifter 76 700
Förlagsrörelsen 87 351
Kursverksamheten 104 559
Övrigt   26 428
Summa intäkter 295 038
Kostnader
Förlagsrörelsen 46 998
Kursverksamheten 57 876
Löner och sociala avgifter 67 364
Sammanträden 2 544
Resor och traktamenten 8 520
Lokaler och kontorskostnader 71 187
Marknadsföring 1 995
Hemsidan   1 185
Summa kostnader 257 669
Årets vinst 37 369

Balansräkning per den 31 dec 1999

Tillgångar
Kassa 94
Postgiro och bankkonton 264 040
Interimsfordringar 29 316
Lager – läroböcker och inventarier     3 001
Summa tillgångar 296 451
Skulder och eget kapital
Skulder
Interimsskulder 30 106
Arbetsgivaravgifter och skatter   9 822
Summa skulder 39 928
Eget kapital
Kapital 190 072
Reservfond 30 000
Övriga fonder 50 353
Balanserat resultat –51 271
Årets vinst –37 369
Summa eget kapital 256 523
Summa skulder och eget kapital 296 451


Se även Verksamhetsberättelse för år 1999.

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting