Stenografförbundets verksamhetsberättelse 2000  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Verksamhetsberättelse 2000
för Melinska Stenografförbundet

 

Styrelsen, valda
Systemnämnden, valda
Märkesnämnden, valda
Regionombud
Revisorer, valda
Valnämnden, valda

Styrelsens arbete
Årsmötet 2000
Medlemmar

Hemsidan
Stenografen
Innehållsförteckning
Kansliet
Ekonomiska frågor

Förlagsrörelsen
Bokbord
Kursverksamheten

Systemnämnden
Märkesnämnden
Stadstävlingen
Gåva
Stenografisk donation
Bokinventering
 
 

Styrelsen

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordinarie ledamöter
Britt Almström ordförande
Lars Lingvall vice ordförande
Yvonne Philipsson sekreterare
Ingvar Kohlström kassör
Carl Johan Petersson
Vivien Schough
Gunnar Åhrberg
Suppleanter
Gunilla Gröndahl
Kristina Grönholm
Anna-Lena Lundin Nyysti
Ing-Britt Pettersson

Styrelsens arbetsutskott har utgjorts av Britt Almström, Lars Lingvall, Ingvar Kohlström och Yvonne Philipsson.

Gunnar Åhrberg har varit förbundets representant i Intersteno och på styrelsemötena rapporterat om Interstenos verksamhet.

Systemnämnden

Till ledamöter i systemnämnden valdes vid årsmötet:

Gun Carlsson
Göte Schenning
Christina Nyman

Märkesnämnden

Till ledamöter i märkesnämnden valdes vid årsmötet:

Britt Almström
Lisbeth Davidsson
Kristina Grönholm

Regionombud

Regionombuden har fortsatt att fungera som kontaktpersoner runt om i landet. Vid årsskiftet var följande personer regionombud:

Blekinge-Kalmar Anders Fagerström
Gotland Kerstin Königslehner
Göteborg-Bohuslän Lilian Nilsson
Halland-Älvsborg Ulla Nolenstam Karlsson
Jämtland Maria Bogren
Kronoberg-Jönköping vakant
Malmöhus-Kristianstad Marianne Holmberg
Västra Götaland Monica Bursell
Stockholm-Södermanland Lisbeth Davidsson
Uppsala-Gävleborg Carl Johan Petersson
Värmland Kerstin Einarsson
Västerbotten-Norrbotten Sigrid Hägglund
Västernorrland Jeanette Sehlin
Östergötland Margret Revelid

Revisorer

Till revisorer valdes vid årsmötet:

Birgi Filppa ordinarie
Esse Lövgren ordinarie
Susanne Brunner suppleant
Marianne Holmberg suppleant

Valnämnden

Till valnämnd valdes vid årsmötet:

Märtha Almshult ordinarie, sammankallande
Anders Fagerström ordinarie
Inga Tjerneld ordinarie
Stig Djurström suppleant
Maj Lidén suppleant
 
Till innehållsförteckningen  

Styrelsens arbete

Förbundsstyrelsen har under året haft åtta sammanträden. Vid de flesta sammanträdena har även förbundets kanslist Märtha Almshult deltagit. Arbetsutskottet har haft ett sammanträde under året.

De frågor som behandlats under året, liksom speciella insatser från enskilda styrelseledamöter, framgår av redovisningen för olika frågor nedan.

Årsmötet 2000

Rundvandring i pappersbruksområdet vid årsmötet Se även artikel i Stenografen 2/2000.

Årsmötet hölls den 8 april på Holmen Paper AB i Norrköping. Värd var Östgöta Melinare. Vid årsmötet behandlades sedvanliga årsmötesfrågor.

Som årsmötespresent erhöll varje deltagare ett exemplar av boken Stenografiundervisningen – mål och metoder.

Efter årsmötesförhandlingarna höll Lars Lingvall ett föredrag med titeln Varför skriver inte stenografen som talaren säger? Om debattstenografens egentliga uppgift – talspråksredigering.

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 483, vilket är en minskning med 28 personer.

Antalet prenumeranter, huvudsakligen bibliotek, uppgick vid årsskiftet till 25.

 
Till innehållsförteckningen  

Hemsidan

Se även något utförligare berättelse om webbplatsen.

Lars Lingvall ansvarar för förbundets webbplats (hemsida), med adressen www.stenografi.nu.

Under året har antalet webbsidor ökat från ungefärligen 170 till 240, dvs. med 40 %, och antalet bilder ökat från 190 till 330, dvs. med 74 %.

Fr.o.m. år 2000 återges inte bara de typtryckta utan även de stenografiska artiklarna på webbplatsen. Publiceringen av materialet i Stenografen sker dock med fördröjning, så att medlemmar och prenumeranter först får tillgång till materialet.

En sida med hjälp för webbplatsen har tillkommit.

Webbplatsens startsida har fått ny layout, med bilder med reliefeffekt respektive färgtoning och med två texter i form av rörliga bilder som kompletterar den rörliga stenografiska texten.

Layouten på innehållssidan har också ändrats, bl.a. genom färgbakgrund till de aktuella texterna och minibilder som illustration.

Webbsidorna har uppdaterats vid 81 tillfällen. Arbetet med uppdateringarna har tagit drygt 150 timmar. Därutöver har besöksstatistik samlats in och anmälningar till sökmotorer gjorts.

Webbplatsen kan nås genom ett antal sökmotorer, dels genom att sökning på olika ord ger träff på någon av webbsidorna, dels genom att webbplatsen finns med på sidor med kategoriserade länkar.

Totala antalet besök till webbplatsen under år 2000 var strax över 5000. Det är en ökning med 45 % jämfört med de 3 500 besökarna under år 1999. Besökarna under år 2000 har under drygt 400 timmar (ca 325 timmar år 1999) tittat på ca 26 000 sidor (drygt 22 000 år 1999).

Antalet besök per månad under åren 1999 och 2000 framgår av diagrammet nedan. I genomsnitt har 5,2 sidor lästs vid varje besök

Antal besök till webbplatsen år 1999 och 2000

Förbundets webbplats har av tidskriften PC för alla omnämnts som en av ”Månadens 21 nyttigaste länkar” och tilldelats 9 poäng av 10 möjliga. Det resulterade i ökat antal besökare till webbplatsen, vilket också kunde noteras efter TV-kursen i stenografi den 8 maj.

 
Till innehållsförteckningen  

Stenografen

Tidskriften Stenografen Tidningen Stenografen har under året utkommit med sex nummer. Stenografföreningarna har beretts tillfälle att bidra med material och därmed sätta sin prägel på ett nummer vardera. Därutöver har vissa styrelseledamöter och övriga medlemmar bidragit med material.

Britt Almström har ansvarat för kontakten med föreningarna och haft huvudansvaret för innehållet i tidningen.

Lars Lingvall har t.o.m. första halvåret svarat för det praktiska arbetet med layout och tryckoriginal, och därefter har Carl Johan Petersson utfört den uppgiften. Ansvarig utgivare har Yvonne Philipsson varit.

Som vanligt publiceras fackartiklarna i typtryck, medan övriga artiklar återges på stenografi, skrivna av en autograf.

Autografer under året har varit Britt Almström, Gunilla Gröndahl, Ulla Holm och Göte Schenning.

Fr.o.m. nr 1 år 2000 anges webbadressen till förbundets hemsida på tidningens framsida.

 
Till innehållsförteckningen  

Kansliet

Märtha Almshult har arbetat som expeditionsföreståndare och hållit expeditionen öppen tisdagar kl. 13–17 samt fredagar kl. 9–13. Biträdande på expeditionen och huvudansvarig för medlemsregistret har Inga Tjerneld varit.

Under sommaren har expeditionens telefon varit kopplad till Märthas sommarställe, och genom kontakt med Inga har beställningar kunnat expedieras även sommartid. Förbundets e-post har i huvudsak Lars Lingvall svarat för.

Genom Vivien Schough har en dator anskaffats till expeditionen.

Ekonomiska frågor

Ingvar Kohlström har skött förbundets bokföring. Den ekonomiska redovisningen finns som särskild bilaga.

 
Till innehållsförteckningen  

Förlagsrörelsen

All försäljning av förbundets läromedel har skett direkt från förbundsexpeditionen.

Läromedel Det är främst Stenografi 12 lektioner, Stenografi snabbt och lätt samt Stenografi 32 övningar som har efterfrågats. Under året har en nytryckning gjorts av Stenografi 12 lektioner.

Den repriserade stenografikursen i TV har resulterat i beställningar av tillhörande kurshäfte.

Ett antal bokpaket med fem äldre stenografiska trycksaker och läroböcker, slumpvis utvalda, har sålts efter annons i nr 2 av Stenografen.

Sedan Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (FSL) slutat ge ut en tryckt katalog över läromedel – till förmån för en katalog med integrerad beställningsfunktion på Internet som man låtit utveckla – har förbundet tvingats avbryta samarbetet på grund av alltför höga kostnader.

Bokbord

Drottninggatans bokbord – förbundets bokbord Se särskild bildsida.

Den 27 augusti deltog förbundet med ett bord i evenemanget Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm.

Vid förbundets bord fanns gratisinformation om stenografi och Stenografförbundet som hade producerats för detta tillfälle, och många böcker fanns att köpa till specialpris.

Besökarna kunde anmäla sig till en gratis Pröva-på-lektion. De kunde också delta i en tävling där det gällde att identifiera stenografiska ordbilder. Fem bokpriser delades ut bland de 17 deltagarna.

Britt Almström, Lars Lingvall, Carl Johan Petersson, Gunilla Gröndahl, Yvonne Philipsson och Gunnar Åhrberg svarade för aktiviteterna, som också omfattade utdelning av lappar med en gissningstävling avsedd att locka besökare till förbundets bord.

Evenemanget beskrevs i Stenografen nr 4, och foton finns på hemsidan.

 
Till innehållsförteckningen  

Kursverksamheten

Under året har förbundet anordnat två nybörjarkurser, två fortsättningskurser, en intensivkurs på nybörjarnivå och en intensivkurs på brush up-nivå. Dessutom har det hållits en träningsdag.

Under hösten hölls en gratis pröva-på-lektion för deltagare från bokbordsdagen.

Kurserna har anordnats i förbundets lokaler. Britt Almström har ansvarat för uppläggning och genomförande av kurserna.

Vid Uppsala universitet anordnades under höstterminen en grundkurs i stenografi med 20-talet deltagare. Kursen omfattade åtta sammankomster.

Systemnämnden

Nämnden har haft i uppdrag att slutföra arbetet med en översyn av systembeskrivningen inför en nyutgivning av densamma men har inte hunnit slutföra arbetet.

Märkesnämnden

Stenografmärket Märkesnämnden har utarbetat texter till prov på samtliga provhastigheter samt för stadstävlingen.

Föreningarna har erbjudits möjlighet att anordna märkesprov vår och höst. Flera föreningar har också utnyttjat denna möjlighet. Inga märken eller diplom har dock kunnat delas ut.

42 diplom har utfärdats till elever som avlagt godkänt prov i anteckningsstenografi.

 
Till innehållsförteckningen  

Stadstävlingen

Vecka 15 ägde årets stadstävling rum. Efter en ovanligt hård kamp mellan Östgöta Melinare och Borås Melinare togs segern hem av Boråsföreningen med 15 deltagare som samlade 600 poäng. På andra plats kom Östgötaföreningen, som också hade 15 tävlingsdeltagare men fick poängsumman 591. På tredje plats kom Stockholmsföreningen med endast fem deltagare. Två av föreningens deltagare skrev dock ut hela texten. Poängsumman blev 229.

Gåva

Celina Goldberg, Borås, avled den 13 mars. Till hennes minne har förbundet lämnat en penninggåva till ett barnhem i hennes födelseland Polen.

Stenografisk donation

Förbundet har erhållit stenografiskt material efter Erik Björkman, autograf och god vän med Olof Melin. I materialet finns bl.a. brev från Melin till Björkman. Materialet kommer att överföras till Riksarkivet, där förbundets arkivhandlingar förvaras.

Bokinventering

Carl Johan Petersson har ägnat två dagar under sommaren åt att inventera förbundets förråd av äldre böcker.

Britt Almström
ordförande
Yvonne Philipsson
sekreterare
Lars Lingvall
vice ordförande
Ingvar Kohlström
kassör
Carl Johan Petersson Vivien Schough
Gunnar Åhrberg  


Se vidare Ekonomi i sammandrag för år 2000.

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting