Stenografförbundets ekonomi i sammandrag 2000  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Ekonomi i sammandrag för år 2000

Resultaträkning

Intäkter
Medlemsavgifter 85 038
Förlagsrörelsen 66 993
Kursverksamheten 53 108
Övriga intäkter 5 588
Räntor     5 856
Summa intäkter 216 583
Kostnader
Förlagsrörelsen 60 100
Kursverksamheten 4 937
Löner och arbetsgivaravgifter 65 897
Sammanträden 3 662
Resor och traktamenten 10 260
Lokaler och kontorskostnader 62 631
Marknadsföring 5 782
Avskrivningar     1 630
Summa kostnader 214 899
Årets vinst 1 684

Balansräkning per den 31 dec 2000

Tillgångar
Kassa 1 165
Postgiro och bankkonton 257 473
Interimsfordringar 27 375
Lager – läroböcker och inventarier     6 309
Summa tillgångar 292 322
Skulder och eget kapital
Skulder
Interimsskulder 30 230
Arbetsgivaravgifter och skatter     3 886
Summa skulder 34 116
Eget kapital
Kapital 135 431
Reservfond 30 000
Övriga fonder 53 722
Balanserat resultat 37 369
Årets vinst     1 684
Summa eget kapital 258 206
Summa skulder och eget kapital 292 322


Se även Verksamhetsberättelse för år 2000.

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting