Hjälp för Stenografförbundets webbplats  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Hjälp för Stenografförbundets webbplats

Det finns flera olika sätt att få en överblick över webbplatsen, hitta fram till olika sidor och förflytta sig mellan sidorna:

Från startsidan kommer man till löpsedelssidan, där det finns en länk till den här sidan. På löpsedelssidan finns en meny och en löpsedel. Där finns uppgifter om adress, telefon, telefax och e-post till förbundet. Där finns också ett alfabetiskt register, formulär för sökning på webbplatsen samt länkar till en översikt över webbplatsen, till uppgifter om ändringar och till hjälp för webbplatsen (den här sidan).

 
Överst på sidan

Meny med rubriker för avdelningarna

Bild på huvudalternativen (på löpsedelssidan) Menyn på löpsedelssidan innehåller rubrikerna för de olika avdelningarna på webbplatsen – på bilden syns de fyra första. Till vänster om rubrikerna finns datum som anger när den aktuella avdelningen ändrades senast. De datum som är nyast markeras med rött.
Bild på minimeny (överst på varje sida)övriga sidor finns en meny i mindre format med samma rubriker – men inte med länkar till uppgifterna om ändringar, översikten över webbplatsen eller denna hjälpsida. Den menyn finns både överst och nederst på sidorna, så att man lätt kan gå till önskad avdelning. Om man står på förstasidan i någon av avdelningarna, t.ex. sidan Litteratur, markeras det alternativet med fetstil. För det alternativet finns det inte någon länk, eftersom man redan står där – se bilden ovanför.
 
Överst på sidan

Pilar för förflyttning

Bild på tre pilar (överst på varje sida)

Överst på varje sida (utom löpsedelssidan) finns tre pilar i form av blyertspennor som pekar åt olika håll.

Pilen som pekar framåt (åt höger) går till nästa sida på samma nivå (se översikten över webbplatsen). Står man på förstasidan i en huvudavdelning (t.ex. sidan Föreningarna) kommer man till förstasidan i nästa huvudavdelning (i detta fall sidan Tidningen), och står man på en sida för en viss stenografförening kommer man till sidan för nästa stenografförening.

Genom pilen som pekar nedåt kommer man nederst på den sida man står på. På det sättet kan man t.ex. snabbt se hur sidan slutar, eventuellt för att bläddra nerifrån.

Pilen som pekar bakåt (åt vänster) går till den plats som man kom från. Normalt kommer man till den sida som man var på innan. Men om man har förflyttat sig inom en sida genom rubriker i en innehållsförteckning eller genom pil uppåt eller pil nedåt förflyttas man inom sidan och får klicka ytterligare på pil bakåt för att komma till sidan man kom frå. Denna pil har alltså samma funktion som de alternativ för att gå bakåt som finns i de flesta webbläsare.

Bild på pil åt vänster (på vissa sidor)

På några sidor med illustrationer (t.ex. denna) finns i stället för de tre pilarna endast en pil som pekar bakåt. Den går till den sida och plats på sidan där illustrationen omnämns.

Bild på tre pilar (nederst på varje sida)

Nederst på varje sida (utom löpsedelssidan) finns också tre pilar. Pilarna som pekar framåt och bakåt har samma funktion som överst på sidan. Den tredje pilen pekar uppåt. Genom den kommer man överst på den sida man står på.

På sidor som är indelade i avsnitt med rubriker kan pilen som pekar uppåt finnas i vänsterkanten intill olika rubriker (som på denna sida). Pilen har samma funktion här, dvs. gör att man kommer överst på sidan. Där finns ofta en innehållsförteckning så att man enkelt kan gå till ett annat avsnitt av sidan.

 
Överst på sidan

Uppgifter om uppdateringar

löpsedelssidan finns också en länk till en sida med uppgifter om uppdateringar, dvs. ändringar. Uppgifterna avser dock endast de mer betydelsefulla ändringarna på webbplatsen. En del uppgifter kan vara av mer teknisk natur.

 
Överst på sidan

Alfabetiskt register

Bild på alfabetiskt sakregister (på löpsedelssidan)löpsedelssidan finns ett alfabetiskt register med ett 90-tal viktigare ord och begrepp, från Anmälningsblankett för kurser till Översikt över webbplatsen. Om man letar efter information om någon speciell fråga kan det vara bra att leta efter ett uppslagsord i detta register. I så fall kan man komma direkt till rätt sida och ibland också till en viss plats på sidan.
 
Överst på sidan

Sökning på webbsidorna

Bild på sökformulär (på löpsedelssidan)

Det alfabetiska registret innehåller bara viktigare uppslagssord. Om man letar efter något särskilt kan man söka efter text genom ett speciellt sökformulär på löpsedelssidan.

Sökningen gäller all den text som finns inskriven med vanlig stil på samtliga sidor på webbplatsen. Den stenografiska texten på t.ex. sidor med artiklar från Stenografen är däremot inte sökbar.

Man kan välja mellan att söka på hela webbplatsen eller bara sidor som gäller tidningen Stenografen. Man kan också välja att söka bara på sidorna med uppgifter om uppdateringar, men den varianten är intressant bara i specialfall.

  Man kan skriva in ett eller flera ord i sökrutan.
  Skriver man in flera ord kan man välja mellan att
 1. något av orden ska finnas på sidan – söka efter vilket ord som helst, vilket är normalfallet
 2. alla orden ska finnas på sidan eller
 3. orden är en fras som ska återfinnas på sidan exakt som man har skrivit orden – det kan gälla också namn.
  Skriver man t.ex. Borås Melinare i sökrutan innebär sökning enligt de olika alternativen
 1. att man hittar alla sidor där det står antingen Borås eller Melinare eller både-och, fast det kan vara på olika ställen på sidan
 2. att det måste stå både Borås och Melinare på sidan men att orden kan stå separat var som helst på sidan respektive
 3. att ordet Borås måste följas direkt av ordet Melinare, dvs. att man hittar sidor där det står just Borås Melinare.
 
Överst på sidan

Översikt över webbplatsen

Bild på översikt över webbplatsens innehåll (på särskild sida)
Genom en länk på löpsedelssidan kan man komma till en översikt över webbplatsens alla sidor med länkar. Där ser man hur sidorna är ordnade i avdelningar och underavdelningar. På det sättet får man en överblick över hur omfattande de olika avdelningarna är och hur informationen är ordnad. Man kan t.ex. också snabbt komma till en sida som ligger långt ner i någon underavdelning genom att direkt klicka på länken till sidan.
 
Överst på sidan

Innehållsförteckningar

Bild på innehållsförteckning (på vissa sidor)

På en del sidor (t.ex. sidan Tidningen) finns överst en innehållsförteckning med rubriker för olika avsnitt som sidan är indelad i. Genom att klicka på någon rubrik kommer man snabbt till det önskade avsnittet.

Oftast finns i vänsterkanten intill rubrikerna på sidan pilar som pekar uppåt (som på den här sidan). Genom dem kan man snabbt komma tillbaka till innehållsförteckningen överst och eventuellt välja nytt avsnitt.

 
Överst på sidan

Till löpsedelssidan

Bild på stenografmärket (överst till höger på varje sida)löpsedelssidan finns alternativ som inte finns på minimenyerna överst och nederst på övriga sidor. Alternativen är alfabetiskt register, sökning, översikt över webbplatsen, uppdateringsuppgifter samt hjälp för webbplatsen (den här sidan).

För att man snabbt ska kunna komma till löpsedelssidan finns därför stenografmärket i större respektive mindre format överst och nederst på dessa sidor. Genom att att klicka på märket kommer man alltså till löpsedelssidan och har tillgång till webbplatsens alla huvudalternativ.

Under stenografmärket överst står texten www.stenografi.nu, som är webbplatsens kortadress. Klickar man på den kommer man till webbplatsens startsida, som också har den längre adressen www.geocities.com/stenomelin/.

 
 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

Free Web Hosting