Stenografen 2/2000: En dag i papperets tecken - förbundets årsmöte  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

En dag i papperets tecken

Melinska Stenografförbundets årsmöte 2000

Förbundets årsmöte ägde rum lördagen den 8 april i Norrköping, där ett drygt 20-tal medlemmar hade mött upp. Värdar var denna gång föreningen Östgöta Melinare.

En värd med papper

Själva möteslokalen hade ställts till förfogande av Holmen Paper AB, i företagets stora kontorshus, beläget precis vid stranden av Motala ström i centrala Norrköping. För arrangemangen där svarade Berit Johansson, som själv arbetar inom företaget. Vad kunde väl vara mer passande än att ha stenografmöte hos en av Sveriges största papperstillverkare?

Berit hälsade oss alla välkomna till Norrköping och visade som inledning på mötet en video om Holmen-koncernen och dess papperstillverkning. Det var lärorikt och gav dessutom en försmak av de aktiviteter som skulle följa under eftermiddagen.

Därefter följde en parentation över Celina Goldberg som hölls av F.J. Broberg. Celina gick bort den 13 mars i år.

Kurser, hemsida och annat

Britt Näslund Strömberg som mötesordförande Till mötesordförande utsågs Britt Näslund Strömberg, Linköping. Undertecknad fungerade som mötessekreterare. Styrelsens verksamhetsberättelse kommenterades av förbundets ordförande Britt Almström. Rekryteringen av nya medlemmar till förbundet är alltjämt stor – under året tillkom 57 nya medlemmar – men trots detta innebar 1999 en liten nettominskning vad gäller medlemsantalet. En glädjande punkt i verksamhetsberättelsen gällde förbundets kursverksamhet, där ett ökande intresse kunnat märkas under hösten. Marknadsföring av kurser på förbundets webbplats har bidragit till detta.

Den i verksamhetsberättelsen särskilt viktiga punkten Hemsidan föredrogs av förbundets webbansvarige Lars Lingvall. Webbplatsen omfattar nu ungefär 170 sidor. Antalet besök har ökat kraftigt under året. De hundratals timmar ideellt arbete som Lars lagt ner på webbplatsen har på detta sätt fått sin belöning.

Ekonomi och val

Ingvar Kohlström redogör för ekonomin

För redovisningen av förbundets ekonomi svarade Ingvar Kohlström. Kursintäkterna har stor betydelse för förbundets ekonomi, och den ökade kursverksamheten avspeglar sig i ett positivt nettoresultat för år 1999. Läroboksintäkterna är stabila, och år 2000 planeras en nytryckning av förbundets storsäljande lärobok Stenografi 12 lektioner.

Till vice förbundsordförande omvaldes Lars Lingvall. Likaså omvaldes styrelseledamöterna Ingvar Kohlström, Yvonne Philipsson och Gunnar Åhrberg. Två nya suppleanter valdes: Kristina Grönholm och Anna-Lena Lundin. Ledamöterna i systemnämnden och märkesnämnden liksom förbundets revisorer omvaldes på ett år till.

Debattstenografens vardag

Efter årsmötesförhandlingarna höll Lars Lingvall ett föredrag med titeln Varför skriver inte stenografen som talaren säger? Om debattstenografens egentliga uppgift – talspråksredigering. Lars arbetar själv som debattstenograf i bl.a. kommun- och landstingsfullmäktige i Stockholm.

Årmötesdeltagarna fick en fascinerande inblick i hur professionella textredigerare arbetar. Med exempel från talare som Carl Cederschiöld, finansborgarråd i Stockholm, och näringsminister Björn Rosengren visade Lars på några grundläggande skillnader mellan tal- och skriftspråk och vilka redigeringar en debattstenograf kan behöva göra för att transformera den levande talspråksretoriken till en tydlig skriftlig framställning.

Vad som kan låta som ett genomtänkt och väldisponerat yttrande i en skicklig talares mun, kan likafullt bli en näst intill obegriplig ström av ord om det skrivs ut ordagrant. Den ordagranna utskriften är inte den sanna. Dock får stenografen inte ändra själva sakinnehållet. Stenografen måste vara observant på språkfel och tvetydigheter, men en oklar sanning får inte bli en klar osanning efter redigeringen!

Britt Almström avtackar och presenterar årsmötesgåvan Tack till avgående

Avslutningsvis avtackades de avgående styrelsemedlemmarna Carin Ahlberg och Jeanette Gruszecki. Ett speciellt tack riktades också till Anders Fagerström, som visserligen lämnade sin styrelsepost redan vid förra årsmötet, men som i den allmänna festyran kring förbundets 100-årsjubileum inte fick någon avtackning för sin mångåriga insats.

Rundvandring och museibesök

Lunch på Palace med Ulla Holm och Carl Johan Petersson i förgrunden

Efter årsmötet intog deltagarna lunch på närbelägna restaurang Palace. Därefter vandrade vi gemensamt längs de natursköna promenadvägarna utmed Strömmen till den plats där eftermiddagsaktiviteten, en rundvandring i Norrköpings historiska industrilandskap, skulle ta sin början. En stadsguide mötte oss vid statyn av Louis de Geer, grundaren av den industri som skulle bli Holmens bruk.

Rundvandring i pappersbruksområdet Under guidens ledning fick vi bese det gamla pappersbruksområdet, där ett konserthus har inretts i de gamla maskinhallarna. I vad som förut var spinnerier finns i dag företag och universitetsinstitutioner. Den gamla arkitekturen och det sätt på vilket den återanvänts i nutiden imponerade på oss alla. Särskilt roligt var att flera av de närvarande hade egna minnen från industriepoken att dela med sig av.

Tillverkning av papper vid Holmens museum Turen avslutades vid Holmens museum. Museet sköts av ett antal pensionerade Holmen-anställda som har samlat föremål och minnen från företagets historia. Dessutom bedriver de i liten skala gammaldags tillverkning av papper för hand. Den som ville fick själv pröva på att göra ett pappersark. Den entusiasm de gamla pappersarbetarna visade inför sitt arbete smittade snart av sig på oss besökare, vilket gjorde museibesöket till något av en höjdpunkt denna dag.

Bilderna finns
i större format
denna sida.
Det var en händelserik dag i papperets tecken och en dag full av glädje och gemenskap tillsammans med våra östgötska vänner. Stort tack, Östgöta Melinare!

Carl Johan Petersson

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting