Stenografen 5/1999: Centralkommittémöte för Intersteno  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Centralkommittémöte för Intersteno

Årets centralkommittémöte hölls i Wien den 19–25 september och innehöll bl.a. en genomgång av detaljer kring arrangemangen inför kongressen år 2001, som äger rum i Hannover den 28 juli–3 augusti. Mycket av tiden ägnades åt de olika tävlingarna och de ändringar som tagits upp i motioner från de olika länder.

Sammankomst

Det sedvanliga välkomstpartyt på kvällen den 19 september innehöll utbyte av artigheter men också en inbjudande buffé och tillfälle till småprat. Ett intressant inslag stod hederspresidenten i österrikiska Intersteno Wilhelm Zorn för när han på ordet intersteno hade författat ett akrostikon (en dikt där radernas begynnelsebokstäver, lästa lodrätt, bildar ett ord eller en sats):

I N T E R S T E N O
N ATIONALZUSAMMENGESETZTE
T OLERANTE
E LITÄRE
R ICHTUNGSWEISENDE
S ERIÖSE
T ATKRÄFTIGE
E LOQUENTE
N ÜTZENDE
O RGANISATION*

Senaste kongressen

Det första sammanträdet på måndagen, liksom de följande dagarna, startade kl 9.00 prick – alltså ingen akademisk kvart! Schweiz inledde med en redogörelse från kongressen i Lausanne 1998. En klargörande folder delades ut där man bl.a. kunde läsa att 520 personer från 34 länder hade deltagit. Där framgick också att det i flerspråkstävlingen hade dikterats på 18 språk. Världsmästaren Niklas Varisto, Finland, hade klarat 11! Många positiva yttringar om kongressen hade inkommit.

Ny stenografitävling

Ett förslag till ny försökstävling för yngre deltagare där man skulle starta på lägre hastighet hade inkommit från Holland. Förslaget innebar en tvådelad text där de tre första minuterna skulle innehålla ett affärsbrev och den andra delen, på sju minuter, skulle innehålla en rapport eller ett protokoll. Den första delen skulle överföras korrekt i klartext, medan den andra delen skulle bestå av en sammanfattning.

Regler att följa

De olika länderna är dåliga på att följa gemensamma regler. T.ex. hade inget land meddelat namn på jurymedlemmar eller skickat in texterna till jurypresidenten inom föreskriven tid.

Man beslöt att varje land minst tre månader före tävlingarna skall meddela jurypresidenten vem eller vilka som skall diktera texterna samt vilka som kommer att fungera som biträdande.

Till ny jurypresident för stenografi utsågs fru Gabrielle Fasnacht, Schweiz, med van Holder, Nederländerna, som assistent. Vid förra årets kongress arbetade jurypresidenten ensam. Han hade alldeles för stor arbetsbörda och hann inte delta i några andra evenemang.

Man beslöt att jurypresidenten skall upprätta en lista över vilka kriterier som skall gälla för de olika tävlingarna.

En livlig diskussion uppstod huruvida man skall tillåta diktamen från bandspelare. Närmare information om tävlingarna kommer förhoppningsvis i början av nästa år.

Det framfördes önskemål om en engelskspråkig jurymedlem, eftersom ingen sådan funnits tidigare.

Kategori A och B

Ursprungstexten till stenografitävlingarna på kongressen i Hannover blir på franska.

Textens innehåll diskuterades. Man ansåg att det är viktigt att texten blir lika lång på alla språk. I Lausanne hade översättningen till engelska blivit alltför kort.

Flerspråkstävlingen

Möjligheten att maximera antalet språk i flerspråkstävlingen till 10 diskuterades. Förra året dikterades det på 18 språk. Problemet med så många språk är att hitta dikterare men också att det blir svårigheter vid rättningsarbetet.

Det var många diskussioner om formerna för diktamen, hur många språk som skall tillåtas, hur många minuters diktamen som skall krävas för godkänt, hur lång utskriftstid som skall tillåtas i de olika tävlingarna i stenografi osv.

Någon ifrågasatte det faktum att deltagare i flerspråkstävlingen kan godkännas med uppemot 70 fel.

Det framfördes önskemål om att minst tre personer bör finnas i salen när diktering och renskrivning sker.

Maskin- och PC-skrivning

Man tog upp problemet med att några av de tävlande i hastighets- och säkerhetstävlingen fortsätter att skriva efter slutsignalen. Olika förslag framkom om hur man skall få stopp på detta. Problemet är att det inte finns tillräckligt med kontrollanter och att de tävlande bryter mot reglerna trots att de är mycket klara.

För deltagande i hastighets- och säkerhetstävlingen krävs att seniorer skriver minst 360 nedslag/minut och att juniorer skriver minst 300 nedslag/minut. En livlig diskussion uppstod om huruvida man skall utse en eller två världsmästare. Endast en kan bli världsmästare, menade någon, medan andra hänvisade till idrottssammanhang, där man har både junior- och seniormästare.

I Lausanne visade det sig att endast 105 tävlande kunde visa upp identitetskort för tillträde till skrivsalen, medan 27 saknade kort. Man föreslog att tvånget med identitetskort skulle tas bort.

Ett förslag framfördes om att ha endast en hastighets- och säkerhetstävling och alltså inte ha en särskild tävling för manuella skrivmaskiner. Detta tillbakavisades av bl.a. Turkiets medlem.

Kongress i Hannover 2001

Kongressen i Hannover 2001 är fastställd till den 28 juli–3 augusti och kommer till stora delar att hållas i Kongresscentrum. Stenografitävlingarna kommer att äga rum i en närbelägen skola, 200 meter från Kongresscentrum.

Man kommer att satsa speciellt på ungdomar, bl.a. genom att halvera deltagaravgiften för dem och erbjuda billiga ungdomshotell. En första broschyr om kongressen kommer att sändas ut redan nästa år. Den som har tillgång till Internet kan följa utvecklingen om arrangemang och tävlingar på adressen www.intersteno.de.

Inger Dagsberg


* Ungefärlig översättning: Intersteno – nationellt sammansatt, tolerant, elitmässig, riktgivande, seriös, dådkraftig, vältalig, nyttiggörande organisation.
L.L.

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting