Föredragningslista, årsmöte 2001  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Föredragningslista

för Melinska Stenografförbundets årsmöte den 31 mars 2001

1.Årsmötets öppnande
2.Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
3.Upprop av röstberättigade
4.Fastställande av föredragningslista
5.Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare vid årsmötet
6.Val av protokolljusterare och röstkontrollanter
7.Val av ledamöter i eventuella utskott
8.Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
9.Revisorernas berättelse
10.Fastställande av balansräkning och beslut om disposition av överskott eller underskott
11.Beslut i fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12.Rapport från systemnämnden
13.Förslag som har väckts av förbundsstyrelsen, systemnämnden och märkesnämnden
14.Motioner från medlemmar
15.Fastställande av medlemsavgift
16.Fastställande av arvoden till företroendevalda
17.Fastställande av budget
18.Val
a)ordförande
b)övriga ordinarie styrelseledamöter
c)styrelsesuppleanter
d)ledamöter i systemnämnden
e)ledamöter i märkesnämnden
f)två revisorer och två revisorssuppleanter
g)tre ledamöter i valnämnden och två suppleanter
19.Rapporter från stenografföreningarna
20.Övriga frågor
21.Årsmötets avslutande
   

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting