TCS  CRICKET TOURNAMENT - 2001
TEAMS  India seniors Jubilant indians   Niskayuna Stars  Bulandi Balltown Eagles Ball Breakers
1 Gurjeet © Tapan © Anand© Satya© Sarath© Chandru©
2 Anil Ron Karthik.N Chocks yash ravi Raghu
3 Atlur Subrata Rupesh pravin praveen Basav
4 Viswanath Barath Sound siddhu senthil Talla
5 Raghavendra Pradeep Karthik. P Ashwin sekhar Konkat
6 Nagabhushana Uma Narendra kalpan venkatesh Azad
7 Santosh kumar subramani Muthukumar sujay venkata  reddy Kannan/ Bhagwan
8 Ravi poojary sreenadh Prabaharan shraban Saroj Prashant
9 Srinath Vojjala Ravikant Damodaran Shiv kumar Bhushan Thamarai/ Sitaram
Expected Umpires  :-  Sita Karthik Manga
Scorers Will be picked from spectators during the play
Free Web Hosting